第23回唐津焼展

第23回唐津焼展

第23回唐津焼展

About the author: Yoshihisa Tsuruta