第24回唐津焼展

第24回唐津焼展

第24回唐津焼展

About the author: Yoshihisa Tsuruta