Karatsu

Jar with persimmon deisgn, E-garatsu type